Shumë autorë dhe produksione, na kanë dërguar listat e këngëve që kanë krijuar. Në faqet e mbi 30% të këngëve në TeksteShqip renditen sot autorët e këngëve. I lutemi të gjithë autorëve të tjerë, të dërgojnë listat e krijimeve nga profili i tyre Instagram në profilin e teksteshqip: @teksteshqipcom

Që të kemi mundësi ta plotësojmë, lista duhet të jetë në këtë formë:
  • Këngëtari 1 - Titulli i këngës 1 (muzika)
  • Këngëtari 2 - Titulli i këngës 2 (orkestrimi)
  • Këngëtari 3 - Titulli i këngës 3 (muzika & orkestrimi)
  • Këngëtari 4 - Titulli i këngës 4 (video)
  • etj...
Nëse dëshironi, mund të shtoni edhe autorët e tjerë për secilën këngë. Për shembull:
  • Këngëtari 1 - Titulli i këngës 1 (muzika: Autori 1, teksti: Autori 2, orkestrimi: Autori 3)
  • Këngëtari 2 - Titulli i këngës 2 (muzika & teksti: Autori 1, orkestrimi: Autori 2)
  • Këngëtari 3 - Titulli i këngës 3 (muzika & orkestrimi: Autori 1, Teksti: Autori 2, Video: Produksioni 1)
  • etj...