Më mbaj mend (për 1 muaj)

Baza instrumentale

Një beat i vjedhur
nuk krijon një identitet
dhe besueshmëri
tek një artist i ri.

E vërtetë... një beat kushton, por në TeksteShqip.com nisim një shërbim të ri, që shumë na e kanë kërkuar, por asnjë nuk e ka imagjinuar të ketë:

NJË KËNGË UNIKE
BRENDA 48 ORËSH
BEAT EKSKLUZIV
MIX & MASTER

VETËM 35€

Kjo është një ofertë 1 mujore, që ka si qëllim promovimin e këtij shërbimi të ri, ndaj përfitoni tani dhe porosisni bazën tuaj instrumentale.

EKSKLUZIVITET

Për ata që nuk e publikojnë dot këngën, sepse beat-i është i vjedhur

EKONOMIK

Për ata që janë duke kursyer para, sepse një beat kushton

DREJTIM

Për ata që e dinë që kanë talent, por nuk dinë nga t'ja fillojnë

Për të gjithë ju:
Ky është niveli tjetër!
Ky është vendi i duhur!

Harroni plotësisht liçencat apo investimet e mëdha në muzikë dhe përqëndrohuni tek kënga e re. Mënyrat e pagesës janë të thjeshta dhe të aksesueshme edhe për ata që jetojnë në trevat shqiptare, por edhe për ata që jetojnë në diasporë.


Normal 48 orë
Express 24 orë +15€1 revizion falas
Revizioni i dytë +5€


TOTALI: 35