Teksti Origjinal

Како маѓепсан, буден те сонувам
Полудам сам, а не те ни знам
Како господар сам во ноќта цар
Кон тебе месечарам
Над мене блеснала целата вселена
Јас паѓам на колена во име на љубовта
Сама во себе заробена
Без тебе секоја секунда убива, полека
А јас не знам каде си
Во ѕвездена прегратка градот мој заспива
А јас сум некаде сама во ноќта изгубена
Чекам да ме спасиш ти
Знам баш како ти е сам
Во ноќта кога секоја секунда убива полека
Знам баш како ти е сам
Во ноќта кога паѓаш на колена
Во име на љубовта
Како маѓепсан, буден те сонувам
Полудам сам, а не те ни знам
Како господар сам во ноќта цар
Кон тебе месечарам
Над мене блеснала целата вселена
Јас паѓам на колена во име на љубовта
Како по вода да чекорам
Во мисли тонам кон тебе и будна те сонувам
Но ноќва ќе те пронајдам
Знам баш како ти е сам
Во ноќта кога секоја секунда убива полека
Знам баш како ти е сам
Во ноќта кога паѓаш на колена
Во име на љубовта
(Знам баш како ти е сам)
(Во ноќта кога секоја секунда убива полека)
Знам баш како ти е сам
Во ноќта кога паѓаш на колена
Во име на љубовта

--------------

Kako magjepsan, buden te sonuvam
Poludam sam, a ne te ni znam
Kako gospodar sam vo nokjta car
Kon tebe mesečaram
Nad mene blesnala celata vselena
Јas pagjam na kolena vo ime na ljubovta
Sama vo sebe zarobena
Bez tebe sekoјa sekunda ubiva, poleka
A јas ne znam kade si
Vo ѕvezdena pregratka gradot moј zaspiva
A јas sum nekade sama vo nokjta izgubena
Čekam da me spasiš ti
Znam baš kako ti e sam
Vo nokjta koga sekoјa sekunda ubiva, poleka
Znam baš kako ti e sam
Vo nokjta koga pagjaš na kolena
Vo ime na ljubovta
Kako magjepsan, buden te sonuvam
Poludam sam, a ne te ni znam
Kako gospodar sam vo nokjta car
Kon tebe mesečaram
Nad mene blesnala celata vselena
Јas pagjam na kolena vo ime na ljubovta
Kako po voda da čekoram
Vo misli tonam kon tebe i budna te sonuvam
No nokjva kje te pronaјdam
Znam baš kako ti e sam
Vo nokjta koga sekoјa sekunda ubiva, poleka
Znam baš kako ti e sam
Vo nokjta koga pagjaš na kolena
Vo ime na ljubovta
(Znam baš kako ti e sam)
(Vo nokjta koga sekoјa sekunda ubiva, poleka)
Znam baš kako ti e sam
Vo nokjta koga pagjaš na kolena
Vo ime na ljubovta

📋 Teksti i Kartolinës

Seleksiono 1-6 rreshta nga teksti origjinal dhe tërhiqi/ngjiti në hapësirën e mëposhtëme:


Kartolina v3.1 © 2021