Më mbaj mend (për 1 muaj)

Çfarë dëshironi të dërgoni?

Dua të dërgoj një këngë

Gjeni artistin në TeksteShqip:

Dua të dërgoj një tekst sepse mungon ose është me gabime

Gjeni artistin në TeksteShqip:

Dua të dërgoj videoklipin e një kënge

Gjeni artistin në TeksteShqip:

Dua të dërgoj një poezi

Gjeni artistin në TeksteShqip:

Dua të dërgoj një foto

Gjeni artistin në TeksteShqip:

Dua të shtoj një artist të ri

Për të krijuar një profil të ri këngëtari, stafi i teksteshqip ju kërkon të dergoni një këngë me tekst. Kjo këngë duhet të jetë e publikuar dhe të ketë video në Youtube.

Dërgo një këngë


Për të krijuar një profil të ri poeti, stafi i teksteshqip ju kërkon të dergoni një poezi tuajën.

Dërgo një poezi

Dua të dërgoj/korrigjoj biografinë e një artisti

Gjeni artistin në TeksteShqip:

Dua të dërgoj një album/përmbledhje

Gjeni artistin në TeksteShqip:

Dua të dërgoj korrigjime për një album/përmbledhje

Gjeni artistin në TeksteShqip:

Dua të dërgoj kopertinën e një albumi/përmbledhje

Gjeni artistin në TeksteShqip:

Dua të përkthej një këngë

Gjeni artistin në TeksteShqip:

Dua të korrigjoj përkthimin e një kënge

Gjeni artistin në TeksteShqip:

Dua të krijoj një kartolinë

Dua të krijoj një votim të ri

Vetëm të regjistruarit në TeksteShqip mund të krijojnë një votim

Krijo një votim

Dua të krijoj një quiz

Vetëm të regjistruarit në TeksteShqip mund të krijojnë një quiz

Krijo një quiz

Dua të regjistrohem në TeksteShqip

Ju jeni i regjistruar në TeksteShqip dhe keni bërë Login