Më mbaj mend (për 1 muaj)

Mevli (Mevlan Shaba) FotoNë këtë faqe mund të dërgoni një foto me kualitet më të mirë se foto e mësipërme. Kujdes! Jo çdo foto do publikohet. Stafi i TeksteShqip do ndryshojë foton e profilit vetëm nëse gjykon se foto që ju po dërgoni është më e përshtatshme si foto profili për Mevli (Mevlan Shaba). Me "më e pershtatshme" nënkuptojmë foto me përmasa të mëdha, foto me kualitet, pozë portret, pozë e bukur etj.


Dërgo Foto:

  Max: 3MB   Formatet: jpg, png, gif