Më mbaj mend (për 1 muaj)

Nga kjo faqe mund të përktheni këngë që nuk janë në teksteshqip.com, ndërsa për të përkthyer këngë që i kemi me tekst, duhet të klikoni mbi "Përkthe", poshtë tekstit në faqen e këngës.
Sigurohuni që përkthimi të jetë sa më i saktë pa përdorur Google Translate dhe që kënga nuk është e përkthyer në të njejtën gjuhë nga dikush tjetër.
Teksti origjinal ose teksti i përkthyer, duhet të jetë në shqip.
Faleminderit për kohën tuaj!

Emri i këngëtarit/grupit:


Gjuha origjinale e këngës


Titulli orgjinal i këngës:


Teksti origjinal i këngës
Gjuha e përkthimit


Titulli i përkthyer:


Teksti i përkthyer:


(Mund të lihet bosh)