2019-03-18 14:28:47

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-28 08:06:03 Dërgoi: Stelina Sulejmani

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-19 20:06:17

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-17 19:56:31 Dërgoi: Kristiana

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-08 20:15:00 Dërgoi: Anilejda

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-04 15:59:15 Dërgoi: Gerti Gollaku

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-02 09:20:21

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-01 21:56:36

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-01 18:55:09

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"

2019-02-01 15:39:42

Lyrical Son, Ledri Vula & Mc Kresha

"Menemadhe"