Më mbaj mend (për 1 muaj)

Ju falenderojmë nëse keni vendosur të publikoni krijimet në TeksteShqip. Ky portal renditet i pari në Google për të gjitha fjaletkyçe kryesore, përfshirë "poezi" dhe "poezi shqip". 20 mijë - 30 mijë shqiptarë vizitojnë faqen tonë çdo ditë dhe megjithëse nisi si një portal për muzikën, sot interesi kryesor i vizitorëve të faqes është letersia. Kemi aktualisht një komunitet autorësh të mirënjohur, të cilët na dërgojnë prej vitesh krijimet e tyre dhe mirëpresim të gjithë ata që dëshirojnë ti bashkohen kësaj audience të re. Para se të dërgoni krijimet, regjistrohuni në TeksteShqip, në mënyrë që të keni akses tek ajo që dërgoni dhe të keni mundësinë ta editoni më pas, nëse dëshironi. Për çdo pyetje, kontaktoni: nastomail@gmail.com
Ju lutemi të sigurohuni që ky krijim nuk ndodhet në databazën tonë.
Krijimet dopio dhe të huazuara nuk do të pranohen gjatë verfikimit nga stafi.
Faleminderit për kohën tuaj.

Alberta Lama

Titulli: (Kërkohet)


Zgjidhni llojin e krijimit: Zgjidhni një temë:Komente:
(Nëse keni komente shtesë)


(Mund të lihet bosh)